Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου

22/03/2018

Η 21η Μαρτίου έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ως «Διεθνής Ημέρα Δασών» με σκοπό την αναγνώριση της πολυδιάστατης αξίας των δασών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία τους. Μάλιστα φέτος η «Διεθνής Ημέρα Δασών» είναι αφιερωμένη στο αστικό πράσινο, με κεντρικό θέμα «Δάση και βιώσιμες πόλεις».
Τα δάση στην περιοχή μας και συγκριμένα στο βουνό της Οίτης αποτελούν πολύτιμο οικοσύστημα, στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη φυτών και ζώων, ορισμένα εκ των οποίων είναι σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση στη χώρα μας. Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι μέριμνα όλων μας, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη (ξυλεία) και την εκπομπή οξυγόνου, προσφέρουν πολλά ακόμα ανεκτίμητα αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο και στο πλανήτη Γη γενικότερα.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, σήμερα 22 Μαρτίου 2018, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (ΦΔ) ενημέρωσε την Περιβαλλοντική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Λαμίας, που επισκέφτηκε το Κέντρο Ενημέρωσης του ΦΔ στην Παύλιανη, για το φυσικό περιβάλλον της Οίτης, καθώς και για τη μεγάλη σημασία και τα οφέλη που προσφέρουν στον άνθρωπο τα δάση, και στη συνέχεια πραγματοποίησαν, σύντομο περίπατο στο παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης.

19/03/2018

Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), ιδρύονται οχτώ (8) επιπλέον ΦΔΠΠ (συνολικά πλέον 36 ΦΔΠΠ), ενώ διευρύνονται τα όρια των περιοχών αρμοδιότητας των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ, έτσι ώστε όλες οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της χώρας να ενταχθούν στην εποπτεία των ΦΔΠΠ.

Σε ότι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, ο οποίος πλέον μετονομάζεται σε Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (ΦΔ), η χωρική αρμοδιότητά του αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης, και άλλες πέντε (5) ακόμα περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Συγκεκριμένα, η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ περιλαμβάνει συνολικά τις εξής οχτώ (8) περιοχές του Δικτύου Natura 2000:

GR2440004 (ΕΖΔ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ (7020,86 ha)
GR2440003 (ΕΖΔ) ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (523,02 ha)
GR2440007 (ΖΕΠ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (13.088,40 ha)
GR2440002 (ΕΖΔ) ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (47682,07 ha)
GR2440005 (ΖΕΠ) ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (10.969,51 ha)
GR1430006 (ΖΕΠ) ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (31.079,47 ha)
GR2430001 (ΕΖΔ) ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) (3.465,86 ha)
GR2440006 (ΕΖΔ) ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ (6.684,85 ha)

Συνολικά η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξάνεται από 19.835 ha σε 115.494 ha, δηλαδή σχεδόν εξαπλασιάζεται. Η νέα περιοχή ευθύνης του ΦΔ εντοπίζεται εντός των ορίων 9 Δήμων, με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Δήμο Λαμιέων και εντός 2 Περιφερειών (Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας), με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, ο ΦΔ έχει στην αρμοδιότητά του εκτός από ορεινά οικοσυστήματα (Οίτη, Καλλίδρομο, Τυμφρηστός, Όθρυ), ποτάμια οικοσυστήματα (Σπερχειός ποταμός) και θαλάσσια (Μαλιακός κόλπος).

Με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ, µε έµφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ περιλαμβάνεται η υλοποίηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την ήπια τοπική ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μεριμνούν για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, την κατάρτιση μελετών και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι ΦΔΠΠ παρέχουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων με δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, έκδοσης ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης/συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ. Τέλος, οι ΦΔΠΠ οφείλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους για την εκπλήρωση του έργου τους.
Τέλος, με το νέο νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΔΠΠ και θεσμοθετούνται επταμελή Δ.Σ., τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται τίθενται αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιοχών αυτών καθώς και με τη διοίκησή τους σε συνδυασμό με την οργάνωση και την συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης, όπως:
- Τα διαφορετικά προστατευτέα στοιχεία και οι διαφορετικές πιέσεις και απειλές
- Η διαφορετική διοικητική ένταξη των περιοχών (9 Δήμοι, 2 Περιφέρειες)
- Η μέχρι σήμερα απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω περιοχές, δηλαδή η απουσία εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ
- Η υποστελέχωση του προσωπικού του ΦΔ σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της έκτασης της περιοχής ευθύνης του

15/03/2018

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) καλωσόρισε την Άνοιξη και τα χελιδόνια διοργανώνοντας την εκδήλωση «Χελιδονίσματα» σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. Συγκεκριμένα στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2018 προσωπικό του Φ.Δ. ενημέρωσε το Νηπιαγωγείο Μεξιατών, το Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης και το 15ο Νηπιαγωγείο Λαμίας παρουσιάζοντας το θέμα «Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και τα χελιδόνια» και στη συνέχεια έφτιαξε με τη βοήθεια των μικρών μαθητών φωλιές από πηλό για τα σπιτοχελίδονα, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τον ερχομό των χελιδονιών και το δύσκολο μακρύ τους ταξίδι. Όλοι οι μαθητές πήραν μαζί τους τις φωλιές που κατασκεύασαν για να τις τοποθετήσουν στο σχολείο ή στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, καθώς και από ένα χάρτινο χελιδονάκι ως ενθύμιο για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

05/03/2018

Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης διοργάνωσε το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην Παύλιανη με θέμα «Το τοπικό φυσικό περιβάλλον στη διαμόρφωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου με θέμα παρουσίασης «Το φυσικό περιβάλλον της Οίτης», ενώ με ομιλία συμμετείχαν επίσης ο κ. Καντανολέων Νεκτάριος, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ευβοίας, η κα. Φραντζεσκίδου Αγγελική, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ευβοίας, η κα. Αλιακιζόγλου Αικατερίνη, υπεύθυνη ΣΕΠ ΔΔΕ Ευβοίας και ο κ. Κουτμάνης Παναγιώτης, υπεύθυνος ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των υδροκίνητων κατασκευών στο Μουσείο υδροκίνησης και περίπατος στο παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης. Με την ημερίδα αυτή οι εκπαιδευτικοί της Εύβοιας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. και να γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, την οποία και ευχόμαστε να επισκεφθούν ξανά με το σχολείο τους, στο πλαίσιο διοργάνωσης κάποιας εκπαιδευτικής εκδρομής.

17/01/2018

Διαβάστε στο νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης τις δράσεις που υλοποίησε το προσωπικό του το τρίτο τετράμηνο του 2017, καθώς επίσης άρθρα με ενδιαφέροντα νέα για το φυσικό περιβάλλον της Οίτης.

Pages

Subscribe to Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου