Ακύρωση του αρ.πρωτ. 174/3-4-2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού