Ακύρωση του αρ.πρωτ. 51/30-1-2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού