Απάντηση Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. σε Προδικαστική Προσφυγή σχετικά με το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»