Γνωμοδότηση του Φ.Δ. για τις δράσεις του Προγράμματος LIFE