Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης»