Διευκρίνισεις επί του Τεύχους της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 198/23-4-2015 Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού