Διευκρίνιση επί του Τεύχους της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Αρ. Πρωτοκόλλου 1149)