Διευκρίνιση επί του Τεύχους της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 169/3-4-2015 Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού