Διευκρίνιση επί του Τεύχους της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 455/7-10-2014 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού