Διευκρινίσεις επί της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 196/23-4-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ενημερωτικών Πινακίδων