Διευκρινίσεις επί του τεύχους της Υπ’ αρ. Πρωτ. 1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού