Μενού Κλείσιμο

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Β1 σταδίου της μελέτης ‘’Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Στ…

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΠΧΣΑΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_Β1 ΣΤΑΔΙΟ_01042015_0