Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παραχώρηση Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας και συγκεκριμένα με την αρκούδα, προκειμένου να μειωθεί η ανθρωπογενής θνησιμότητά της, θα προβεί στην δωρεάν παραχώρηση δέκα (10) ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. στις ορεινές περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής τους έως και τις 31/12/2023 και βάσει των όρων Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου.

Οι συγκεκριμένες ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχουν προμηθευτεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1, με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27510063. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2 Απόφασης της 162ης/18-12-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. (ΑΔΑ: ΩΚΝΞ46Μ9Υ4-Π9Ζ) αποφασίστηκαν να διατεθούν οχτώ (8) περιφράξεις σε παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας που δραστηριοποιούνται εντός της ορεινής περιοχής της Οίτης και δύο (2) περιφράξεις σε παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας που δραστηριοποιούνται εντός της ορεινής περιοχής του Καλλίδρομου.

Οι τοπικοί παραγωγοί (φυσικά πρόσωπα) που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δράση, θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης έως και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ., τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία θα μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Φ.Δ., καθώς και από την ιστοσελίδα του Φ.Δ. (www.oiti.gr)

Β. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

Γ. Αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 2020, από το Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (Ένωση Αγροτών)

Για τους μελισσοκόμους (επιπλέον των ανωτέρω Α-Β-Γ):

  • Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου
  • Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή οποιοδήποτε έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα ασκείται εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ.

Για τους κτηνοτρόφους- αγρότες (επιπλέον των ανωτέρω Α-Β-Γ):

  • Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του οικείου Νομού για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Η παραχώρηση θα γίνει μετά από δημόσια ανοιχτή κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Φ.Δ., στα Λουτρά Υπάτης.

Σημειώνεται ότι:

  1. Όσοι παραγωγοί έχουν συμμετάσχει κατά τα προηγούμενα έτη σε σχετικό μέτρο και έχουν πάρει ηλεκτροφόρο περίφραξη από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα καταχωρηθούν σε ξεχωριστό επικουρικό πίνακα και θα λάβουν περίφραξη εφόσον ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφτεί από νέους αιτούντες, έπειτα από συμπληρωματική κλήρωση.
  2. Όσοι παραγωγοί είναι κτηνοτρόφοι θα καταχωρηθούν σε επικουρικό πίνακα ώστε να λάβουν περίφραξη εφόσον ο αριθμός περιφράξεων δεν καλυφθεί από μελισσοκόμους,  έπειτα από συμπληρωματική κλήρωση.

Έπειτα από την επιλογή τους, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου, βάσει των όρων του οποίου οι περιφράξεις θα παραχωρηθούν δωρεάν στους δικαιούχους για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του έως και τις 31/12/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Φ.Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 22310 59007, υπεύθυνη: κα. Σταυρούλα Σταμέλλου).