Μενού Κλείσιμο

Επέκταση της περιοχής του Δικτύου NATURA «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004)

Η πρόσφατη Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην προσπάθεια προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας μας και κυρίως στην προσπάθεια προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 4432/B΄/15-12-17), προβλέπεται η επέκταση 63 υφιστάμενων περιοχών και η δημιουργία 32 νέων, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν θαλάσσια οικοσυστήματα.
Όσον αφορά στην Οίτη, με την εν λόγω απόφαση επεκτείνεται η περιοχή «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR 2440004) κατά 40 εκτάρια προκειμένου να συμπεριληφθεί και το τρίτο εποχικό λιμνίο της περιοχής, όπου φύεται το τοπικό ενδημικό φυτικό είδος και είδος προτεραιότητας για την Ε.Ε., Veronica oetaea. Η επεκτεινόμενη περιοχή εκτός από ενδιαίτημα του σπάνιου και απειλούμενου είδους Veronica oetaea, αποτελεί επίσης οικότοπο προτεραιότητας για την Ε.Ε. (3170* – Μεσογειακά εποχικά τέλματα) και περιλαμβάνει περίπου το 1/4 της έκτασης του εν λόγω οικότοπου στην Οίτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την επέκταση της εν λόγω περιοχής αιτήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης βάσει των επιστημονικών δεδομένων που προέκυψαν από το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring), στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην χώρα μας μπορείτε να διαβάσετε και στα παρακάτω links:
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1909
http://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?row=row10&nid=959