Μενού Κλείσιμο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α) με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί έναν από τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στη χώρα μας. Η συνολική έκταση της περιοχής ευθύνης του, τα όρια της οποίας έχουν θεσμοθετηθεί με τον παραπάνω Νόμο, ανέρχεται σε 198.350 στρέμματα και περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Λαμιέων (Νομός Φθιώτιδας) και Δελφών (Νομός Φωκίδας).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), οι αρμοδιότητες του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο., όπως και των υπόλοιπων Φορέων Διαχείρισης, είναι συνοπτικά οι εξής

  • κατάρτιση και ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής και των σχεδίων διαχείρισής της
  • μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του
  • παροχή γνωμοδοτήσεων κατά το στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του
  • επικουρία των αρμόδιων αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών
  • κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων
  • ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα του κοινού για την αξία προστασίας της περιοχής
  • ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του
  • χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων