Μενού Κλείσιμο

Τα είδη που αποτελούν την πανίδα της Οίτης σχετίζονται στην πλειονότητά τους με τα εκτεταμένα δάση κεφαλληνιακής ελάτης που καλύπτουν το βουνό. Τα δάση αυτά φιλοξενούν ποικιλία θηλαστικών και πτηνών, πολλά από τα οποία είναι μάλλον κοινά και ευρέως διαδεδομένα είδη στα ελληνικά βουνά (π.χ. ζαρκάδι, αγριογούρουνο, αγριόγατα, αλεπού, λαγός, γερακίνα, βραχοκιρκίνεζο, κ.ά.). Άλλοι οικότοποι πιο περιορισμένης, όμως, έκτασης όπως οι απόκρημνοι γκρεμοί, τα λιβάδια και οι υδάτινοι σχηματισμοί, φιλοξενούν επίσης ποικιλία ειδών μεγάλου ενδιαφέροντος, σε θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, ψάρια, αλλά και ασπόνδυλα.  

Η Οίτη, επιπλέον, αποτελεί καταφύγιο αρκετών σπάνιων ή/και απειλούμενων ειδών, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009). Από τα πιο σημαντικά θηλαστικά που υπάρχουν στην Οίτη, είναι το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra ssp. balcanica), βαλκανικό υποείδος, το οποίο περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενα – Near Threatened» (NT) είδη για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN.

 

Το αγριόγιδο της Οίτης (βίντεο Παπαϊωάννου Χαρητάκης)