Μενού Κλείσιμο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) καθώς και από ελληνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο, Τακτικός Προϋπολογισμός).

 

 

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (2014-2020)

Από το Ιούλιο του 2019 και μέχρι το τέλος του 2023 ο Φ.Δ. υλοποιεί Πράξη ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η ενταγμένη Πράξη έχει τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με προϋπολογισμό 983.360,00 € και περιλαμβάνει τρία υποέργα, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Η Πράξη αφορά δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της νέας περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4519/2018, και πιο συγκεκριμένα στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας. Οι δράσεις αυτές διακρίνονται σε τεσσάρα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
Ø  ΠΕ1: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης με σκοπό την προβολή των δράσεων Πράξης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Ø  ΠΕ2: Δράσεις δικτύωσης με άλλους Φ.Δ.Π.Π. και με άλλες (συν)αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς, καθώς και δράσεις ανάπτυξης επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή ευθύνης του Φ.Δ.
Ø  ΠΕ3: Δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη)
Ø  ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., οι οποίες αποτελούν και το 50% του συνολικού προϋπολογισμού

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου (2014-2015)