Μενού Κλείσιμο

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα της Οίτης, αυτή είναι τυπική των ορεινών οικοσυστημάτων και περιλαμβάνει ως επί το πλείστον δασόβια είδη και φωλιάζοντα είδη των υποαλπικών λιβαδιών. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία πολλών ειδών δρυοκολαπτών, όπως ο σταχτής (Picus canus), ο λευκονώτης (Dendrocopos leucotos), ο μαύρος (Dryocopus martius) και ο βαλκανικός (Dendrocopos syriacus). Συγκεκριμένα, όμως, η παρουσία του σταχτή δρυοκολάπτη ή σταχτοτσικλιτάρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Οίτη φιλοξενεί το νοτιότερο πληθυσμό του είδους στην Ευρώπη. Η πετροπέρδικα (Alectoris graeca), ενδημικό είδος της Ευρώπης, που περιλαμβάνεται στα «Τρωτά» είδη στο Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας, ζει σε μεγάλα υψόμετρα και σε απότομες βραχοπλαγιές με αραιή θαμνώδη βλάστηση. Βασικότερη απειλή της είναι το κυνήγι, διότι, αν και απειλούμενο με εξαφάνιση, αποτελεί θηρεύσιμο είδος. Είδη των ψευδαλπικών λιβαδιών που απαντώνται στην Οίτη περιλαμβάνουν το βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana), είδος χαρακτηρισμού για τη ΖΕΠ, καθώς και τα ακόλουθα: χιονάδα (Eremophila alpestris), σταρήθρα (Alauda arvensis), χαμοκελάδα (Anthus campestris), χιονοψάλτης (Prunella collaris), καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros), σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe), πετροκότσυφας (Monticola saxatilis), χιονόστρουθος (Montifringilla nivalis). Σημαντική είναι και η παρουσία αρκετών αρπακτικών πουλιών, όπως: ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και ο φιδαετός (Circaetus gallicus), απειλούμενα είδη που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο. Από τα νυκτόβια αρπακτικά, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του αιγωλιού (Aegolius funereus), ένα μικρό, δασόβιο πουλί, το οποίο έχει εντοπιστεί σε ελάχιστες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η καταγραφή φωλιάσματος μαυροπελαργού (Ciconia nigra) στους πρόποδες της Οίτης, είναι αξιοσημείωτη, καθώς το είδος αυτό θεωρείται σπάνιος και τοπικός επισκέπτης στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί να φωλιάζει κυρίως στη Β. Ελλάδα μέχρι και τη Θεσσαλία.  

 

Πηγές:

  • Λεγάκις Α. & Μαραγκού Π. 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
  • Χριστόπουλος Α. 2010. Ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας στην ψευδαλπική ζώνη του όρους Οίτη. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.